Streetmonkey 
bedrukking en belettering
 

Privacyverklaring

StreetMonkey respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook "De beheerder"): StreetMonkey gevestigd te Zoetermeer Kvk-nummer: 72533471

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door StreetMonkey. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  - Naam
  - Adresgegevens
  - e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  - bankrekeningnummer(s)

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

      - het onderhouden van relaties met u
      - het verwerken van uw bestellingen
      - het verwerken van de financiële administratie

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
 2. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 3. Delen van persoonsgegevens met derden, voor het aanmaken van verzendlabels wordt gebruik gemaakt van de website PostNl.
 4. Streetmonkey verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@streetmonkey.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijke en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@streetmonkey.nl.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hier een uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoek, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot StreetMonkey, info@streetmonkey.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 september 2018

 
 
E-mailen
Instagram